موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): حميد، پاشا

Loading

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی با از خود بیگانگی شغلی و نقش تعدیلی ادراک از حمایت سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران به‌ روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در سال 1393 به تعداد 406 نفر تشکیل داد که از این میان با استفاده از جدول مورگان و به‌ روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه تعداد 196 نفر انتخاب شد. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر سه پرسشنامه ویژگی‌های شغلی واگنر (1995)، پرسشنامه از خود بیگانگی در کار از هوی و همکاران (1990) و پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) بود که روایی صوری هر سه پرسشنامه با نظر استاد راهنما و چند نفر از اعضای جامعه آماری تایید شد. در این پژوهش ضریب پایایی با استفاده از نرم‌افزار Spss برای پرسشنامه ویژگی شغلی 89%، برای پرسشنامه از خود بیگانگی در کار 91% و حمایت سازمانی ادراک شده 84% برآورد گردید. به‌ منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج حاصله از سؤال اصلی پژوهش نشان داد که ادراک از حمایت سازمانی می‌تواند رابطه بین ویژگی‌های شغلی و از خود بیگانگی در شغل را تعدیل کند. همچنین بین بعد تنوع شغلی با از خود بیگانگی در کار (r=0.156, p<0.04)، بازخورد شغلی با از خود بیگانگی در کار (r=0.159, p<0.044)، تنوع شغلی با ادراک از حمایت سازمانی(r=0.252 , p<0.001)، ماهیت شغلی با ادراک از حمایت سازمانی(r=0.128 , p<0.034) اهمیت شغلی با ادراک از حمایت سازمانی(r=0.396 , p<0.001)، استقلال شغلی با حمایت سازمانی(r=0.432 , p<0.001)، بازخورد شغلی با حمایت سازمانی(r=0.285 , p<0.001) رابطه معنی دار و مستقیم وجود داشت. به علاوه نتایج نشان داد بین حمایت سازمانی ادراک شده و از خود بیگانگی در شغل(r=-0.428 , p<0.001)، ماهیت شغلی با از خود بیگانگی در کار r= -0.138 , p<0.03) )، اهمیت شغلی با از خود بیگانگی در کار(r=-0.405 , p<0.001) و استقلال شغلی با از خود بیگانگی در کار(r=-0.171 , p<0.003) )رابطه معنی دار و معکوس وجود داشت.

کلیدواژه‌ها: ویژگی‌های شغلی، ابعاد ویژگی‌های شغلی، از خود بیگانگی در کار، ادراک از حمایت سازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی با از خود بیگانگی شغلی و نقش تعدیلی ادراک از حمایت سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران به‌ روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در سال 1393 به تعداد 406 نفر تشکیل داد که از این میان با استفاده از جدول مورگان و به‌ روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه تعداد 196 نفر انتخاب شد. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر سه پرسشنامه ویژگی‌های شغلی واگنر (1995)، پرسشنامه از خود بیگانگی در کار از هوی و همکاران (1990) و پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) بود که روایی صوری هر سه پرسشنامه با نظر استاد راهنما و چند نفر از اعضای جامعه آماری تایید شد.