موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): فرانک، حیدرپور

Loading

چکیده

یکی از اولویت‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشورها، اصلاح روشهای بودجه ریزی و توزیع منابع در سازمان‌های دولتی است. بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یکی از روشهای جدید بودجه ریزی بر اهمیت شناسایی نتایج قابل اندازه‌گیری حاصل از هزینه‌های عمومی تأکید داشته و می‌تواند شفافیت خاصی به فرایند بودجه ریزی در سازمان‌های دولتی بخشیده و پاسخگویی نسبت به هدفهای طرحهای سازمانی را افزایش دهد. با توجه به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی این تحقیق با هدف بررسی مشکلات و موانع بودجه ریزی عملیاتی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان صورت گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می‌باشد فرضیات تحقیق نیز با استفاده از آزمون t یک نمونه، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های تحقیق کمبود نیروی انسانی ماهر جهت آموزش و پیاده‌‌سازی بودجه ریزی عملیاتی، ضعف دوره‌های آموزشی و یا عدم شناخت کافی از چگونگی اجرای بودجه ریزی عملیاتی برای کارکنان، عدم ایجاد نظام کارایی و بهره‌وری جهت پیاده‌‌سازی بودجه ریزی عملیاتی از سوی مدیران، بالا بودن هزینه‌های پیاده‌‌سازی بودجه ریزی عملیاتی موانعی جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان می‌باشند. اما در مجموع یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هیچ یک از عوامل انسانی، ساختاری و مدیریتی مانعی جدی جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: بودجه ریزی عملیاتی، عوامل انسانی، عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان.

یکی از اولویت‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشورها، اصلاح روشهای بودجه ریزی و توزیع منابع در سازمان‌های دولتی است. بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یکی از روشهای جدید بودجه ریزی بر اهمیت شناسایی نتایج قابل اندازه‌گیری حاصل از هزینه‌های عمومی تأکید داشته و می‌تواند شفافیت خاصی به فرایند بودجه ریزی در سازمان‌های دولتی بخشیده و پاسخگویی نسبت به هدفهای طرحهای سازمانی را افزایش دهد.