موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سعید، فرحانیان زاده

Loading

چکیده

تنوع کالاهای تجاری باعث شده تا شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل به فکر حمل انواع کالاها متناسب با نیاز مشتریان از سراسر جهان باشند و دراین بین حمل کالای فله توسط شرکت‌های کشتیرانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. روش تحقیق کاربردی می‌باشد و به‌ منظور رد یا تایید فرضیه‌های تحقیق پرسشنامه‌ای با 33 سؤال براساس طیف لیکرت با ضریب آلفای کرونباخ 94.1% و تایید روایی با نظر استاد راهنما و مشاور، در میان گروه، 58 نمونه‌ای از جوامع 150 نفری مدیران، مسئولین و کارشناسان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده بودند توزیع شده است؛ سپس با نتایج حاصل از پرسشنامه اول پرسشنامه دوم جهت رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار میان همان نمونه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید. در فصل چهارم داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS و EXCEL و Expert choice مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد؛ با استفاده از آزمون آمار توصیفی به توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه پرداخته می‌شود با کمک آمار استنباطی برای رد یا تایید فرضیه از آزمون t تک نمونه‌ای و برای رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار از روش تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده می‌گردد. نهایتا در فصل پنجم به نتایج و پیشنهادات ارائه می‌گردد؛ نتایج حاصل از تحقیق کلیه فرضیه‌ها را مورد تایید قرار داده است و نشان می‌دهد عامل وضعیت اسکله و کانال دسترسی، انبار و محوطه، ترمینال و اپراتور، اتصال به شبکه ریلی، قوانین و مقررات، تجهیزات مدرن و هوشمند، حمل‌ونقل چند وجهی، صاحبان کالا، امتیاز منطقه آزاد اروند، تعرفه‌های گمرکی وبندری و شرکت‌های کشتیرانی عوامل تاثیرگذار بر تخلیه و بارگیری بهینه کالا در بندر خرمشهر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها: کالای فله، حمل‌ونقل دریایی، بندر خرمشهر، تخلیه و بارگیری، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

تنوع کالاهای تجاری باعث شده تا شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل به فکر حمل انواع کالاها متناسب با نیاز مشتریان از سراسر جهان باشند و دراین بین حمل کالای فله توسط شرکت‌های کشتیرانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. روش تحقیق کاربردی می‌باشد و به‌ منظور رد یا تایید فرضیه‌های تحقیق پرسشنامه‌ای با 33 سؤال براساس طیف لیکرت با ضریب آلفای کرونباخ 94.1% و تایید روایی با نظر استاد راهنما و مشاور، در میان گروه، 58 نمونه‌ای از جوامع 150 نفری مدیران، مسئولین و کارشناسان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده بودند توزیع شده است؛