موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): موسی، صالحی نژاد

Loading

چکیده

استفاده از تجهیزات با ساختار مرکب، پیچیده، گرانقیمت و آماده بکاری و راندمان بالای عملیاتی در بنادر که نقش مهم در توسعه عملکرد سازمان متبوع دارند بعنوان یک امر استراتژیک تلقی می‌گردد. در این تحقیق با معرفی تجهیزات بکار گرفته شده در بنادر و رویکرد نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان، تکنیکهای پایش وضعیت سیستمهای تجهیزات و تعریف شاخص‌های ارزیابی قابلیت اطمینان به بررسی و مطالعه فعالیت‌های صورت گرفته در بنادر کشور پرداخته و در ادامه با استفاده از روشهای آماری تابع احتمال عدم خرابی و شاخص‌های قابلیت اطمینان تجهیزات مورد مطالعه محاسبه می‌گردد و در نهایت رابطه انجام فعالیت آزمایش روغن سیستمهای تجهیزات و شاخص‌های قابلیت اطمینان و تاثیر آن بر هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات ارائه می‌گردد. نتایج حاصل از این تحقیق لزوم تدوین استراتژی مناسب برای بنادر جهت افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات به‌ منظور ادامه کار مطلوب باکم‌ترین هزینه برای فرایندهای نگهداری و تعمیر را به اثبات می‌رساند.

کلیدواژه‌ها: قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیر، نگهداری و تعمیر بر اساس وضعیت، آنالیز روغن، هزینه نگهداری و تعمیرات

استفاده از تجهیزات با ساختار مرکب، پیچیده، گرانقیمت و آماده بکاری و راندمان بالای عملیاتی در بنادر که نقش مهم در توسعه عملکرد سازمان متبوع دارند بعنوان یک امر استراتژیک تلقی می‌گردد. در این تحقیق با معرفی تجهیزات بکار گرفته شده در بنادر و رویکرد نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان، تکنیکهای پایش وضعیت سیستمهای تجهیزات و تعریف شاخص‌های ارزیابی قابلیت اطمینان به بررسی و مطالعه فعالیت‌های صورت گرفته در بنادر کشور پرداخته و در ادامه با استفاده از روشهای آماری تابع احتمال عدم خرابی و شاخص‌های قابلیت اطمینان تجهیزات مورد مطالعه محاسبه می‌گردد و در نهایت رابطه انجام فعالیت آزمایش روغن سیستمهای تجهیزات و شاخص‌های قابلیت اطمینان و تاثیر آن بر هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات ارائه می‌گردد.