موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): حمیده، مهرپورلایقی

Loading

چکیده

در این پژوهش سعی شده است استراتژی­هایی در جهت حرکت به سوی ارائه خدمات بهتر برای سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شود بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی‌های مناسب جهت سازمان بنادر و دریانوردی بوده است این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. به‌ منظور دسترسی به هدف بیان شده به طراحی و توسعه مدل تحقیق پرداخته شد، ابزار اندازه‌گیری این تحقیق پرسشنامه استاندارد می‌باشد جهت روایی از روایی قضاوتی و جهت پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است جامعه آمار این تحقیق کلیه کارشناسان زبده سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 24 نفر می‌باشد روش نمونه گیری پژوهش حاضر سرشماری می‌باشد. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش قضاوتی مورد تایید قرار گرفته‌اند. روش آزمون الگوی ارائه شده توسط فرد دیوید با عنوان الگوی جامع مدیریت استراتژیک می‌باشد نتایج استراتژی پیشنهادی تحقیق عبارتست از: «ایجاد واحد بازاریابی مشترک صنفی قوی و موثر و فعالیت این واحد‌ها برای بخش­بندی بازار، جایگاه­‌‌سازی جهانی، ایجاد نام تجاری و کسب اطلاعات از بازارها و رقبا و استفاده از توانایی­های این واحد در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف رقبا و برنامه­ ریزی جهت حمله به رقبا با استفاده از نقاط ضعف آن‌ها و دفاع از جایگاه با استفاده از نقاط قوت خود یعنی با ارائه خدماتی با کیفیت و قیمت مناسب در بازارهای هدف»

کلیدواژه‌ها: استراتژی، مدیریت و برنامه ­ریزی استراتژیک، صادرات، نقاط قوت و ضعف، تهدید و فرصت، خدمات

در این پژوهش سعی شده است استراتژی­هایی در جهت حرکت به سوی ارائه خدمات بهتر برای سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شود بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی‌های مناسب جهت سازمان بنادر و دریانوردی بوده است این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است.