موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): پروانه، مرادی

Loading

چکیده

هدف این پژوهش تبیین رابطه کارکردهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی با خودکارامدی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان-منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) می‌­باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. آزمودنی­ها شامل 522 نفر از کارکنان ستادی با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 222 نفر از کارکنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه خودکارامدی بندورا (1997) و پرسشنامه محقق ساخته کارکردهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی بود. که روایی آن‌ها توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91%و 84% محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­ها نشان داد که همبستگی بین کارکردهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی (پاداش، آموزش، تأمین نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد و مشارکت کارکنان) و خودکارامدی کارکنان به میزان 44% مثبت و معنادار است ونتایج رگرسیون نشان داد آموزش،به میزان 66% پیش­بینی کننده مناسب­تری برای خودکارامدی است.

کلیدواژه‌ها: خودکارامدی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره)

هدف این پژوهش تبیین رابطه کارکردهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی با خودکارامدی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان-منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) می‌­باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. آزمودنی­ها شامل 522 نفر از کارکنان ستادی با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 222 نفر از کارکنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.