موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): ناصر، روان بخش

Loading

چکیده

تجربه جهانی نشان می‌دهد که بنادر به عنوان حلقه‌های «زنجیره حمل‌ونقل یکپارچه جهانی» و «زنجیره عرضه جهانی» شناخته می‌شود و براساس محل استقرار و فاصله آن‌ها با خطوط اصلی کشتیرانی و نیز توسعه اقتصادی و فنی پسکرانه‌های آن‌ها، می‌توانند طیف گسترده‌ای از خدمات را عرضه کنند که ارزش‌افزوده و منافع اقتصادی کلانی را ایجاد می‌کند. بندر چابهار نیز به عنوان پیشانی توسعه کشور و دروازه کریدور بین‌المللی شمال- جنوب، می‌تواند از طریق حضور و فعالیت خوشه‌های مختلفی از کسب و کارهای کوچک و متوسط با انواع مختلف خدمات پشتیبانی، تجاری و ارتباطی و... به این مهم نائل شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مرتبط با فعالیت‌های بندری در شهرستان چابهار می‌باشد. برای این منظور ضمن بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، با هماهنگی متخصصین مرتبط پرسشنامه‌ای طراحی و در اختیار جامعه آماری تحقیق شامل مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط مرتبط با فعالیت‌های بندری و تعدادی از کارشناسان و مدیران سازمان بنادر و دریانوردی چابهار قرار داده شد (که به‌ روش نمونه گیری قضاوتی تعداد 20 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه به پرسشنامه تحقیق جواب دادند). داده‌های گردآوری شده با استفاده از تکنیک AHP و نرم‌افزارهای EXPERT CHOICE و SPSS مورد ارزشیابی و سنجش قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر آن است که به ترتیب زیرساخت‌ها با درجه اهمیت بیشتر، ازدیگر عوامل مهم‌تر است و پس از این عامل ترتیب و اولویت عوامل دیگر بدین صورت می‌باشد: حمایت­ها، ویژگی­های منابع انسانی، ویژگی­های مدیر یا کارآفرین، شرایط بازار، عوامل بازاریابی و عوامل مالی بیشترین تاثیر را بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مرتبط با فعالیت‌های بندری در شهرستان چابهار دارند.

کلیدواژه‌ها: کسب و کارهای کوچک، فعالیت­های بندری، بندر چابهار.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که بنادر به عنوان حلقه‌های «زنجیره حمل‌ونقل یکپارچه جهانی» و «زنجیره عرضه جهانی» شناخته می‌شود و براساس محل استقرار و فاصله آن‌ها با خطوط اصلی کشتیرانی و نیز توسعه اقتصادی و فنی پسکرانه‌های آن‌ها، می‌توانند طیف گسترده‌ای از خدمات را عرضه کنند که ارزش‌افزوده و منافع اقتصادی کلانی را ایجاد می‌کند.