موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): آزاده، ابوالقاسمی

Loading

چکیده

با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می‌توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب می‌شود، بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژی برخورد کنند. در ایران نیز اغلب سازمان‌ها با مسئله فقدان برنامه‌ریزی استراتژی جهت دستیابی به اهداف مواجه‌اند. استراتژی فرایندی است که به موجب آن سازمان هدف‌های خود را تنظیم و شرایط تحقق آن را در محیط فراهم می‌کند. هدف این تحقیق تدوین استراتژی جهت توسعه و صنعتی و اقتصادی بندر نوشهر با استفاده از تکنیک SWOT است. جهت تحلیل یافته‌ها ابتدا داده‌های پژوهش که در عملیات میدانی از طریق پرسشنامه که به صورت استاندارد توسط اسماعیل زاده در سال 1391می‌باشد گردآوری شده، استخراج و در جدول تنظیم می‌شود. سپس کلیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در یک بخش و با روش‌های توصیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بررسی توصیفی داده‌ها، با توجه به این که پرسشنامه استاندارد به‌ روش لیکرت طراحی شده است، شاخص‌های آماری مربوط به هر یک از متغیر‌های تحقیق محاسبه گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی برای پاسخ به سؤالات پرسشنامه و از تکنیک SWOT استفاده گردیده است و در نهایت استراتژی بندر از نوع استراتژی تهاجمی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها: استراتژیک، SWOT، بندر نوشهر

با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می‌توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب می‌شود، بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژی برخورد کنند. در ایران نیز اغلب سازمان‌ها با مسئله فقدان برنامه‌ریزی استراتژی جهت دستیابی به اهداف مواجه‌اند.