موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): غزاله، رفیعی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی طراحی محیط زیست

Loading

چکیده

این پژوهش به طراحی منظر نواحی ساحلی حاشیه بنادر در راستای توسعه پایدار می‌پردازد. از مهمترین اهداف برنامه‌ریزی سواحل شهری شهرهای بندری توسعه پایدار و حفاظت از محیط طبیعی می‌باشد. بر این اساس اگر چه رشد و توسعه بنادر اثرات مثبت زیادی برای جوامع شهری به همراه دارد، از ﻃﺮفی اﺛﺮات ﻣنفی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر بر سواحل مجاور آن‌ها قابل تامل می‌باشد. از این رو توسعه پایدار منظر و نواحی ساحلی حاشیه بنادر می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای برطرف نمودن این اثرات منفی باشد. بدین منظور در این پژوهش به وسیله ابزار پرسشنامه، در شهر بندری بوشهر اطلاعاتی در زمینه اثرات محیطی بندر، میزان تاثیر افزایش فضاهای سبز بر کاهش اثرات محیطی بنادر، کیفیت فضاهای ساحلی موجود در حاشیه بندر، اطلاعات کمی و کیفی در مورد بهره‌برداری از فضاهای ساحلی حاشیه بندر و امنیت و ایمنی این فضاها، جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تعدادی از ساکنان شهر بوشهر است که به مناظر و نواحی ساحلی حاشیه بندر بوشهر جهت بهره‌مندی از فضاهای ساحلی مراجعه می‌نمایند. حجم نمونه با توجه به شناخت محدوده مطالعاتی و شناسایی ویژگی‌های بافت محدوده بندر بوشهر با استفاده از فرمول کوکران ٣٧5 محاسبه و نمونه گیری به‌ روش تصادفی ساده انجام شده است. ارزش گذاری داده‌ها با استفاده از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مانند: آزمون یک نمونه‌ای کای دو، آزمون میانگین یک جامعه(آزمون t) و آزمون میانگین دو نمونه‌ای توسط نرم‌افزار SPSS انجام گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، اثرات بندر بوشهر بر مولفه‌های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و زیبایی شناسی به ترتیب متوسط، بسیار زیاد، کم و بسیار کم می‌باشد. همچنین ایجاد فضاهای سبز تاثیر زیادی بر کاهش اثرات نامطلوب بندر بر سواحل حاشیه آن دارد. میزان رضایتمندی و امنیت و ایمنی فضاهای ساحلی موجود در حد متوسط می‌باشد.همچنین این فضاها بیشتر در ایام آخر هفته و بازه زمانی صبح و شب، اغلب به‌ منظور فعالیت‌های ورزشی و تفریحی به مدت دو تا سه ساعت مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدین وسیله ارائه برنامه و اصول مناسب جهت منظرسازی در این سواحل صورت گرفته است که می‌تواند در توسعه سواحل حاشیه بنادر دیگر به عنوان الگو قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: اثرات بندر، شهر بندری، ساحل شهری، اثرات محیطی

این پژوهش به طراحی منظر نواحی ساحلی حاشیه بنادر در راستای توسعه پایدار می‌پردازد. از مهمترین اهداف برنامه‌ریزی سواحل شهری شهرهای بندری توسعه پایدار و حفاظت از محیط طبیعی می‌باشد. بر این اساس اگر چه رشد و توسعه بنادر اثرات مثبت زیادی برای جوامع شهری به همراه دارد، از ﻃﺮفی اﺛﺮات ﻣنفی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر بر سواحل مجاور آن‌ها قابل تامل می‌باشد.