موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): حسین، قربانی

Loading

چکیده

در این پایان نامه برای طراحی و مدل‌‌سازی سکوی جاکت از نرم‌افزار sacs استفاده گردید. با توجه به شرایط زلزله خیزی کشور، کنترل سکوهای ساخته شده در برابر پدیده ویرانگر زلزله ضروری می‌باشد. جهت برآورد تاثیر زلزله بر سازه و محاسبه پاسخ سازه در مقابل حرکت زمین در حین زلزله، تخمین رفتار دینامیکی سازه ضروری می‌باشد. مدل‌‌سازی سکو که شامل مدل هندسی پایه و عرشه سکوی و شامل تیرهای اصلی وفرعی مهربندی‌های افقی، مایل، کانداکتورها توسط نرم‌افزار sacs انجام شده است و توسط بارهای گسترده، بار نقطه‌ای، فشاری، هیدرودینامیکی، هیدرواستاتیکی، Marin Groth، جریان وموج و... مورد بارگذاری قرار گرفته است. رفتار اندرکنش شمع با محیط خاکی اطراف آن وکنترل وطراحی شمع‌های سازه تحت وضعیت بارگذاری مورد تحلیل قرارمی‌گیرد.که برای مدل کردن خاک از منحنی‌های باربری جانبی خاک Y–P، اصطکاکی خاک Z–T و اتکایی خاک Z–Q استفاده می‌گردد. به‌ منظور کنترل کفایت مقاطع درنظر گرفته شده برای المانهای سازه‌های جکت و عرشه شامل پایه‌های اصلی آنالیز استاتیکی برای یک دوره‌ی 100 ساله بررسی شده است. بعد وارد فاز آنالیز دینامیکی می‌شویم. دراین مرحله با استفاده از نتایج مرحله قبل وتغییرات ایجادشده در نمونه مدل خطی‌‌سازی شده شمع وخاک را استخراج می‌نماییم. همچنین مقادیر ویژه برای استخراج پارامترهای دینامیکی سازه مورد تحلیل قرارمی دهیم. در مرحله آخر تحلیل لرزه‌ای برای بدست آوردن پاسخ دینامیکی زلزله می‌باشد. و با استفاده از این نتایج و ترکیب پاسخ دینامیکی زلزله با استاتیکی، شمع‌های مورد بررسی را کنترل می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها: سکوی جاکت، مدل‌‌سازی هندسی سکو، بارگذاری سکو، آنالیز استاتیکی، آنالیز دینامیکی، آنالیز زلزله، پاسخ دینامیکی سازه

در این پایان نامه برای طراحی و مدل‌‌سازی سکوی جاکت از نرم‌افزار sacs استفاده گردید. با توجه به شرایط زلزله خیزی کشور، کنترل سکوهای ساخته شده در برابر پدیده ویرانگر زلزله ضروری می‌باشد. جهت برآورد تاثیر زلزله بر سازه و محاسبه پاسخ سازه در مقابل حرکت زمین در حین زلزله، تخمین رفتار دینامیکی سازه ضروری می‌باشد.