موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): محمود، قلعه امام قیسی

Loading

چکیده

محیط آبی بنادر در اثر فعالیت‌های سوء استفاده انسان از محیط زیست دریا، آلودگی‌هایی را در خود می‌پذیرد که عدم توجه به آن‌ها و مدیریت شان باعث نابودی این سرمایه الهی می‌شود. در این پژوهش یک روش استاندارد و واحد برای ارزیابی ریسک زیست محیطی در سیستم‌های آبی بنادر ارائه می‌شود تا در مدیریت آلودگی‌های زیست محیطی بنادر بعنوان یک ابزار مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد. این روش ترکیبی از شاخص‌ها و پارامترهای دقیق انتخاب شده برای برآورد ارزیابی ریسک زیست محیطی منابع آلاینده است، که عبارتند از: احتمال، آسیب‌پذیری و پیامد.

در این روش، سه اصل: شناسایی و طبقه‌بندی خطرات زیست محیطی، تعریف و توسعه پارامترهای مورد نظر و ادغام پارامترها با یکدیگر قرار دارد. در ادامه با استفاده از این سه اصل و یک فرمول نهایی، مقدار ریسک زیست محیطی بندر برآورد می‌شود. با استفاده از این روش در بندر بوشهر، مقدار ریسک زیست محیطی آن بندر برآورد شد که در سطح متوسط رو به بالا قرار داشت و با روش متداول FMEA1 مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج آن حاکی از برتری این روش جدید بود. در نهایت با استفاده از این روش ارزیابی ریسک زیست محیطی، مدیران بنادر قادر خواهند بود خطرات زیست محیطی را شناسایی و طبقه‌بندی نمایند و همچنین با دانستن سطح ریسک زیست محیطی بندر، تصمیمات درستی را به‌ منظور کاهش خطر ابتلا و رسیدن به سطوح قابل قبول ریسک اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها: ارزیابی، ریسک، زیست محیطی، بندر بوشهر، کیفیت آب، مدیریت.


↑ [1] Failure Mode and Effect Analysis
محیط آبی بنادر در اثر فعالیت‌های سوء استفاده انسان از محیط زیست دریا، آلودگی‌هایی را در خود می‌پذیرد که عدم توجه به آن‌ها و مدیریت شان باعث نابودی این سرمایه الهی می‌شود. در این پژوهش یک روش استاندارد و واحد برای ارزیابی ریسک زیست محیطی در سیستم‌های آبی بنادر ارائه می‌شود تا در مدیریت آلودگی‌های زیست محیطی بنادر بعنوان یک ابزار مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.