موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مهشيد، سلطان زادی

Loading

چکیده

مهمترین سرمایه­ سازمان­ها و عامل تحقق اهداف و برنامه­های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می­کنند. صاحب‌نظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خشنود، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکن است. با وجود اینکه پیشرفت فناوری‌های ارتباطی سازما­ن­ها را به سمت مجازی بودن سوق می‌دهد اما در هر حال تحقق اهداف سازمان مستلزم وجود افرادی است که در قالب سازمان، اداره، شرکت، مؤسسه و حتی خانواده فعالیت می‌کنند. بنابراین عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت او و نقش سازمانی که به عهده دارد و نیز به موفقیت و شرایط سازمانی بستگی دارد. افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و توسعه روزافزون آن‌ها، مستلزم رشد عملکرد کارکنان و نیز رفتار آنان می‌باشد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین توسعه سازمانی و رفتار کارکنان با توجه به نقش میانجی گری نگرش کارکنان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان با تعداد 703 نفر است. با توجه به حجم جامعه آماری حجم نمونه مورد پژوهش با توجه به فرمول فوق 248 نفر بوده است که در راستای اطمینان از حصول نتیجه 280 پرسشنامه توزیع گردید و 263 پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.در تحقیق حاضر، محقق روش نمونه برداری تصادفی را انتخاب نموده است. نتایج نشان داد بین سرمایه اجتماعی سازمان و تعهد کارکنان به سازمان، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین بین تعهد کارکنان به سازمان با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی سازمان، تعهد به سازمان، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

مهمترین سرمایه­ سازمان­ها و عامل تحقق اهداف و برنامه­های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می­کنند. صاحب‌نظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خشنود، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکن است. با وجود اینکه پیشرفت فناوری‌های ارتباطی سازما­ن­ها را به سمت مجازی بودن سوق می‌دهد اما در هر حال تحقق اهداف سازمان مستلزم وجود افرادی است که در قالب سازمان، اداره، شرکت، مؤسسه و حتی خانواده فعالیت می‌کنند.