موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سهیل، رادفر

Loading

چکیده

با افزایش تقاضای انرژی در جهان، ذخایر موجود انرژی در معرض فرسایش قرار گرفته‌اند. این عدم توازن باعث شده است تا تحقیقات بسیاری روی یافتن جایگزین‌های پایدار برای این ذخایر تمرکز کنند. در جستجو برای ذخایر انرژی جدید، بیشترین رویکرد به سمت منابع تجدید پذیر می‌باشد. این صورت‌های انرژی می‌توانند ما را به سمت راه‌حل‌های بلندمدت برای همگام شدن با نیازهای فزاینده جهانی به مقوله انرژی سوق دهد و همچنین به‌ دلیل سازگاری با محیط زیست، قادر است تا تهدیدات فعلی پیرامون کربن و گازهای گلخانه‌ای را به صورت فزاینده‌ای کاهش دهد. یکی از انواع این انرژی تجدیدپذیر که در این مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرد، انرژی جنبشی ناشی از جریان‌های جزرومدی است.

در راستای پیاده‌‌سازی یک تحقیق کاربردی در محدوده کشور ایران، ابتدا بر مبنای نتایج حاصل از مدل‌‌سازی در نرم‌افزار مایک، سه منطقه مستعد «تنگه خوران، جزیره هنگام و جزیره تنب بزرگ» برای استقرار این نوع توربین‌ها انتخاب گردید. در فصل سوم، این مناطق بر مبنای شاخص‌های فنی و اقتصادی به‌ طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه جزیره هنگام برای استقرار سایت پایلوت مزرعه انرژی جزرومدی انتخاب گردید. در ادامه و در فصل چهارم مطالعه پارامتریک استقرار مزرعه توربینی در این سایت پایلوت انجام شد.

مهم‌ترین خروجی این مطالعه را می‌توان در توسعه یک متدولوژی بر مبنای رابطه‌ای خطی جهت تخمین میزان انرژی ردیف‌های پایین دست بدون نیاز به هزینه محاسباتی و ساخت مدل و شبیه سازی، برشمرد که این مهم در فصل پنجم ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها: جزر و مد، توربین، VBM، سواحل جنوبی ایران، جزیره هنگام

با افزایش تقاضای انرژی در جهان، ذخایر موجود انرژی در معرض فرسایش قرار گرفته‌اند. این عدم توازن باعث شده است تا تحقیقات بسیاری روی یافتن جایگزین‌های پایدار برای این ذخایر تمرکز کنند. در جستجو برای ذخایر انرژی جدید، بیشترین رویکرد به سمت منابع تجدید پذیر می‌باشد.