موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): امیر ارسلان، کرمی متین

Loading

چکیده

موج شکن‌های سکویی دسته‌ای از موج شکن‌های شکل پذیر هستند که بر اثر برخورد امواج نیمرخ سمت دریای آن‌ها دچار تغییر شکل شده و نهایتا شکل پایداری به خود می‌گیرند. در تحقیق حاضر، با مطالعه آزمایشگاهی دو بعدی روی موج شکن‌های سکویی شکل پذیر، سه دسته آزمایش با سه هدف متفاوت انجام شده است. در این تحقیق، امواج تابشی به مقطع سازه در تمام آزمایش‌ها از نوع امواج نامنظم با طیف انرژی JONSWAP است. دسته اول با انجام 34 آزمایش با هدف بررسی تاثیر پارامترهای محیطی و سازه‌ای موثر بر پایداری و تغییر شکل موج شکن‌های سکویی شکل پذیر نوع ایرانی انجام شده است. در این دسته از آزمایش‌ها تاثیر پارامترهای محیطی شامل تعداد امواج، ارتفاع و پریود موج، عمق آب پای سازه و پارامترهای سازه‌ای شامل عرض اولیه سکو و تراز سکو از سطح ایستابی بر مقدار عرض فرسایش یافته سکو مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج مهم این دسته از آزمایش‌ها می‌توان به تاثیر بالای عرض سکوی موج شکن سکویی و تاثیر اندک تراز قرار گیری سکو در کاهش عرض فرسایش یافته سکو اشاره نمود. در دسته دوم 9 آزمایش با هدف بررسی تاثیر شرایط امواج بر میزان فرسایش نیمرخ تغییر شکل یافته سازه انجام شده و نتایج آن با آزمایش‌های تغییر شکل مستقیم به دست آمده از نیمرخ اولیه مقایسه شده است. نتایج نشان داد در موج شکن‌های پایدار استاتیکی و پایدار دینامیکی، هر چه ترکیب ارتفاع و پریود موج بزرگتر باشد، تاثیر امواج برخوردی قبلی در ایجاد تغییر شکل روی مقطع تغییر شکل یافته کمتر می‌شود. در دسته سوم 34 آزمایش به‌ منظور بررسی لزوم اجرای لایه فیلتر در موج شکن‌های سکویی نوع ایرانی و بررسی تاثیر پارامترهای عمق آب، ارتفاع موج، پریود موج، تعداد امواج و عرض سکو بر فرار مصالح لایه هسته در موج شکن‌های سکویی انجام گرفته است. مشاهده‌های آزمایشگاهی نشان داد که وجود یک عرض بهینه در موج شکن‌های سکویی مانع از فرار مصالح لایه هسته خواهد شد که در نتیجه می‌توان گفت موج شکن‌های سکویی نوع ایرانی نیز مانند نوع غیر ایرانی می‌توانند دو لایه اجرا شوند و با اجرای یک عرض بهینه که در آن فرار مصالح لایه هسته رخ نداده و به آستانه فرار نرسیده و برای موج طرح غالب پایداری سکو نیز حفظ گردد، لایه فیلتر را از این سازه‌ها حذف نمود. همچنین نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با تأمین پایداری سکوی موج شکن‌های سکویی، عدم فرار مصالح هسته نیز تأمین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: موج شکن سکویی ایرانی، مطالعه آزمایشگاهی، عرض فرسایش یافته سکو، نیمرخ تغییر شکل یافته، لایه فیلتر، فرار مصالح

موج شکن‌های سکویی دسته‌ای از موج شکن‌های شکل پذیر هستند که بر اثر برخورد امواج نیمرخ سمت دریای آن‌ها دچار تغییر شکل شده و نهایتا شکل پایداری به خود می‌گیرند. در تحقیق حاضر، با مطالعه آزمایشگاهی دو بعدی روی موج شکن‌های سکویی شکل پذیر، سه دسته آزمایش با سه هدف متفاوت انجام شده است.