موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): معصومه، شهسواری کپورچالی

Loading

چکیده

خوشه‌های صنعتی مجموعه‌ای از بنگاه‌های تجاری و غیرتجاری متمرکز در یک مکان جغرافیایی و اقتصادی را شامل می‌شود که برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه و مرتبط برای کسب صرفه‌های اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی و افقی برقرار نموده و ضمن رقابت با یکدیگر در بسیاری از موارد همکاری جمعی و اقدامات مشترک دارند در این راستا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خوشه‌های صنعتی بر توانمندسازی نیروی انسانی و عملکرد سازمانی در سازمان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان انجام شده است که در آن توانمندسازی به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آن‌ها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آن‌ها را به عمل تبدیل کنند. و عملکرد طبق معروف‌ترین تعریف ارائه شده عبارت است از فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و صاحب‌نظران اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان است که نمونه گیری به‌ روش تصادفی ساده به تعداد 150 نفر بر اساس تحلیل‌های آماری تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه محقق ساخته است که به صورت 10 گزینه‌ای بوده و داده‌ها با استفاده از میانگین t تک متغیره آزمون شدند. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت خوشه‌های صنعتی بر توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانی بوده و همچنین بین توانمندسازی و بهبود عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری بوده است.

کلیدواژه‌ها: خوشه­‌های صنعتی 1، توانمندسازی نیروی انسانی2، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، عملکرد سازمان


↑ [1] industrial cluster
↑ [2] human resource empowerment
خوشه‌های صنعتی مجموعه‌ای از بنگاه‌های تجاری و غیرتجاری متمرکز در یک مکان جغرافیایی و اقتصادی را شامل می‌شود که برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه و مرتبط برای کسب صرفه‌های اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی و افقی برقرار نموده و ضمن رقابت با یکدیگر در بسیاری از موارد همکاری جمعی و اقدامات مشترک دارند در این راستا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خوشه‌های صنعتی بر توانمندسازی نیروی انسانی و عملکرد سازمانی در سازمان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان انجام شده است که در آن توانمندسازی به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آن‌ها مؤثر است