موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): علی، بهرامی

Loading

چکیده

تحقیق حاضر بر اساس روش ارزیابی کیفی انجام شده است وبه دنبال بررسی راهکارهای شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی مناسب ریسک‌ها در پروژه‌های لایروبی بنادر می‌باشد. وجود ریسکها و نیز عدم قطعیتها در طول مراحل مختلف انجام یک پروژه، یکی از عوامل اصلی شکست پروژه در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آن می‌باشد. ریسکهای اثرگذار بر پروژه‌ها، دارای اندرکنشهای پیچیده با یکدیگر می‌باشند به نحوی که وقوع یک ریسک می‌تواند باعث تشدید اثر سایر ریسکها گردد. روشهای متداول ارزیابی ریسک امکان در نظر گرفتن اندرکنشهای پیچیده بین ریسکها را نداشته و ارزیابی درستی از شدت اثر ریسکها ارائه نمی‌دهند. در این تحقیق با استفاده از روش یکپارچه دیمتل- فازی، شدت اثر ریسکها با در نظر گرفتن اندرکنش بین آن‌ها و با استفاده از نظرات گروهی از کارشناسان ارزیابی می‌شود. درابتدا از بین 58 ریسک شناسایی شده، 10 ریسک برتر با استفاده از دیاگرام احتمال-تاثیر تعیین می‌شود و درادامه جهت رتبه‌بندی دقیقتر این ریسکها، از تکنیک دیمتل استفاده شده و میزان تاثیرگذاری این ریسکها بر روی یکدیگر ارزیابی می‌گردد. و در نهایت رتبه‌بندی 10ریسک برتربا استفاده از ترکیب روشهای دیمتل و منطق فازی انجام می‌شود. و لذا برای نشان دادن قابلیت‌های روش دیمتل فازی پیشنهادی، این روش بر روی پروژه لایروبی بندر انزلی که یکی از بنادر بزرگ و مهم ایران است پیاده می‌گردد .

کلیدواژه‌ها: ریسک، آنالیز کیفی ریسک، دیمتل - فازی

تحقیق حاضر بر اساس روش ارزیابی کیفی انجام شده است وبه دنبال بررسی راهکارهای شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی مناسب ریسک‌ها در پروژه‌های لایروبی بنادر می‌باشد. وجود ریسکها و نیز عدم قطعیتها در طول مراحل مختلف انجام یک پروژه، یکی از عوامل اصلی شکست پروژه در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آن می‌باشد.