موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): سیده محیا، حسینی

Loading

چکیده

جزرومد موجی است با طول موج بسیار بزرگ که تاج آن مد و ناو آن جزر می­­ باشد. جزرومد تابع تأثیر اجرام سماوی از جمله ماه و خورشید و همچنین چرخش زمین و ماه حول زمین و زاویه انحراف آن‌ها می‌باشد. امواج جزرومدی در آب­های کم­عمق و خلیج‌ها تحت تأثیر عواملی دچار تغییر و تحول می‌­شوند از جمله این عوامل می‌توان کوریولیس، اصطکاک، کم عمقی و انعکاس را نام برد.

در این تحقیق سعی شد با تدقیق هیدروگرافی و بررسی موقعیت‌های مختلف مرز باز، استفاده از بهترین ورودی مرز باز، ریز کردن سایز شبکه محاسباتی و صحت سنجی مدل در دور تا دور خلیج فارس دقیق‌ترین مدلسازی هیدرودینامیک خلیج فارس صورت گیرد. دامنه و فاز چهار مؤلفه اصلی جزرومدی،، از نتایج مدل با استفاده از کد فرمن بر مبنای روش‌هارمونیک در خلیج فارس استخراج شد و نقشه‌های هم دامنه و هم فاز برای آن‌ها بدست آمد. همچنین به تحلیل این نقشه‌ها و مقایسه آن‌ها با نقشه‌های ارائه شده توسط ادمیرالتی پرداخته شد.

در این تحقیق به تحلیل عوامل مؤثر بر جزرومد نیز پرداخته شد. پدیده‌ی انعکاس و یا تشدید با ورود موجی سینوسی با دامنه یک متر و پریود‌های مختلف از مرز باز به مدل و محاسبه ضریب تشدید در مسیر‌های مختلف صورت گرفت. پریود تشدید خلیج فارس برابر پریود مؤلفه‌های روزانه بدست آمد و محل‌های وقوع حداکثر تشدید مشخص شد. همچنین تأثیر عمق و اصطکاک بستر بر دامنه جزرومد بررسی شد. در نهایت دامنه‌ی مؤلفه‌های استخراج شده از مدل با دامنه‌ی مؤلفه‌های ارائه شده توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و ادمیرالتی در ایستگاه‌های ساحل شمالی و جنوبی خلیج فارس مقایسه گردید و مشخص شد نتایج مدل و ادمیرالتی انطباق بسیار خوبی باهم داشته، از اعتبار بالایی برخوردارند و نتایج سازمان نقشه‌برداری کشور هم قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها: جزرومد1، آب کم­ عمق2،کوریولیس3،کم عمقی4، انعکاس5


↑ [1] Tide
↑ [2] Shallow water
↑ [3] Coriolis
↑ [4] Shoaling
↑ [5] Reflection
جزرومد موجی است با طول موج بسیار بزرگ که تاج آن مد و ناو آن جزر می­­ باشد. جزرومد تابع تأثیر اجرام سماوی از جمله ماه و خورشید و همچنین چرخش زمین و ماه حول زمین و زاویه انحراف آن‌ها می‌باشد. امواج جزرومدی در آب­های کم­عمق و خلیج‌ها تحت تأثیر عواملی دچار تغییر و تحول می‌­شوند از جمله این عوامل می‌توان کوریولیس، اصطکاک، کم عمقی و انعکاس را نام برد.