موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): طیبه، عباسیان فر

Loading

چکیده

امروزه در اکثر سازمان‌ها برای هدفمندکردن و هدایت فعالیت‌های سازمان در زمینه‌های مختلف از سیستم‌های مدیریتی استفاده می‌کنند.سیستم یکپارچه مدیریت در واقع با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیتISO 9000، مدیریت زیست محیطی ISO 14000 و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18000 در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است. از طرف دیگربازدهی و ارتقای عملکرد نیروی انسانی در سازمان‌ها به عنوان مهم‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه و منبع آن سازمان، اثری به مراتب بیش از سایر عوامل در موفقیت و بهره‌وری خواهد داشت. طی این تحقیق که باهدف بررسی تاثیر پیاده‌‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر عملکرد کارکنان سازمان بنادرودریانوردی- ستادمرکزی انجام شده است، از 178 نفر از کارکنان این سازمان که کارشناس و بالاتر می‌باشند نظرخواهی شد و در نهایت تاثیر این دو مولفه اساسی بر هم مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به جمع‌آوری اطلاعات از کارشناسان و مدیران جهت بررسی تأثیر ابعاد مدیریت یک پارچه بر عملکرد کارکنان در ستاد مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی ایران و تجزیه و تحلیل آماری آن توسط نرم‌افزار 20Spss و تشکیل جدول‌های مربوطه، روایی و اعتبار ابزار گردآوری داده‌ها سنجش شد.روایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی از روش آزمون دو نسبت بررسی گردید.

با استفاده از پرسش نامه و تجزیه و تحلیل پاسخ کارکنان از طریق آزمون‌های «کولموگروف- اسمیرنوف» و نرمال شدن توزیع متغیرها و در نهایت استفاده از رگرسیون خطی و آماره تی، این نتیجه حاصل شد که پیاده‌‌سازی سیستم یکپارچه بر عملکرد کارکنان سازمان یادشده تاثیر دارد و با استفاده از رگرسیون چندگانه یافته پژوهش بیانگر آن است که زمانی که تاثیر سه متغیر سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای هم زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشترین تاثیر مربوط به متغیر سیستم مدیریت کیفیت رخ کی دهد و متغیر سیستم مدیریت زیست محیطی تاثیر معنی داری ندارد.

امروزه در اکثر سازمان‌ها برای هدفمندکردن و هدایت فعالیت‌های سازمان در زمینه‌های مختلف از سیستم‌های مدیریتی استفاده می‌کنند.سیستم یکپارچه مدیریت در واقع با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیتISO 9000، مدیریت زیست محیطی ISO 14000 و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18000 در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است.