موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): روح اله، اروجی

Loading

چکیده

امروزه محیط سازمان از پیچیدگی و شدت رقابت فراوانی برخوردار است. لذا، سازمان به‌ منظور مدیریت عملکرد خود نیازمند به کارگیری دانش و مدیریت آن می­باشد. از این رو، تحقیق حاضر، مدیریت دانش را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت عملکرد سازمان معرفی نموده و نقش ابعاد مدیریت دانش را در بهبود عملکرد سازمان مورد بررسی قرار داده است.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، همبستگی و پیمایشی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان می‌باشند. که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه­ای برابر با 278 نمونه محاسبه گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری طبقه ­ای استفاده شده است. در این مطالعه، از آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف، معادلات اندازه‌گیری و ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان می­ دهد که به‌ طور کامل فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است. در این بررسی‌ها ابعاد مدیریت دانش (اجتماعی سازی، برون سازی، ترکیب‌‌سازی و درونی سازی) رابطه مثبت و معنی داری با مدیریت عملکرد سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها: اجتماعی سازی، برون سازی، ترکیب سازی، درونی سازی، مدیریت دانش، عملکرد سازمانی.

امروزه محیط سازمان از پیچیدگی و شدت رقابت فراوانی برخوردار است. لذا، سازمان به‌ منظور مدیریت عملکرد خود نیازمند به کارگیری دانش و مدیریت آن می­باشد. از این رو، تحقیق حاضر، مدیریت دانش را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت عملکرد سازمان معرفی نموده و نقش ابعاد مدیریت دانش را در بهبود عملکرد سازمان مورد بررسی قرار داده است.