موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مريم، موسی نسب

Loading

چکیده

تجربه دنیا بیانگر آنست که بخش بیمه به مثابه بخشی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با کل بازار سرمایه‌برقرار کند. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان کاملا ملموس است. هدف اصلی تحقیق بررسی ارتباط بیمه با ریسک سرمایه‌گذاری و درآمد برای جذب سرمایه گذارای بیشتر و ارتقا جایگاه بنادر در کسب درآمد می‌باشد. نوع تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد و برای یافتن نحوه‌ی تأثیر متغیرها بر یکدیگر و برای بررسی فروض از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان می‌باشد. در بازه زمانی 1392-1385 و با بررسی سی و دو آیتم از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و از طریق نرم‌افزار EVIEWS برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که فرض اول: اثر صنعت بیمه در کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. فرضیه‌های دوم و سوم به ترتیب صنعت بیمه باعث افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و در نهایت صنعت بیمه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان باعث کاهش میزان ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها: صنعت بیمه، درآمد، ریسک، سرمایه‌گذاری.

تجربه دنیا بیانگر آنست که بخش بیمه به مثابه بخشی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با کل بازار سرمایه‌برقرار کند. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان کاملا ملموس است. هدف اصلی تحقیق بررسی ارتباط بیمه با ریسک سرمایه‌گذاری و درآمد برای جذب سرمایه گذارای بیشتر و ارتقا جایگاه بنادر در کسب درآمد می‌باشد.