موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): مجتبی، کنعانی زاده

Loading

چکیده

در ادبیات مالی، هدف شرکت افزایش ثروت سهامداران و یا به‌ عبارتی، افزایش ارزش شرکت تعریف شده است. در صورتی که سرمایه در گردش بدرستی مدیریت شود، شرکت‌ها می‌توانند نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاریهای بیشتر را، از سرمایه در گردش آزاد کرده و وابستگی خود به وجوه بیرونی را کاهش دهند. از یک سو حجم بالای نقدینگی می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های اضافی تأمین مالی، در سرمایه‌گذاریهای مناسب مورد استفاده قرارگرفته و یا بدلیل اطمینان دهی از پرداخت به موقع بدهی‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری و در نتیجه هزینه‌های تأمین مالی را کاهش دهد.از سوی دیگر ممکن است این حجم بالای نقدینگی هزینه‌های نمایندگی را افزایش داده و یا بدلیل بی نظمی مالی، با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامناسب، سبب افزایش هزینه‌های شرکت گردد. بنابراین شرکت‌ها باید منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد را، برای تعیین سطح بهینه آن ارزیابی نمایند. در این پژوهش اطلاعات صورتهای مالی 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 تا پایان سال 1390 گردآوری گردید. موجودی نقد و خالص سرمایه در گردش عملیاتی بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی، تاثیر آن‌ها بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد بین موجودی نقد و سرمایه در گردش با ارزش شرکت رابطه‌ای مستقیم و معنی دار وجود دارد. متغیر‌های کلیدی در این پژوهش، موجودی نقد، سرمایه در گردش عملیاتی، اهرم مالی و مازاد بازده سهام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: وجوه نقد نگهداری شده، سرمایه در گردش عملیاتی، ارزش شرکت و مازاد بازده

در ادبیات مالی، هدف شرکت افزایش ثروت سهامداران و یا به‌ عبارتی، افزایش ارزش شرکت تعریف شده است. در صورتی که سرمایه در گردش بدرستی مدیریت شود، شرکت‌ها می‌توانند نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاریهای بیشتر را، از سرمایه در گردش آزاد کرده و وابستگی خود به وجوه بیرونی را کاهش دهند.