موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (دانشجو): علیرضا، آذرباد

Loading

چکیده

هدف تحقیق حاضر، نخست استفاده و به کارگیری GIS1 در مدیریت بحران با تاکید بر تهیه نقشه پهنه‌بندی خطرات یک بندر می­ باشد. بنادر به عنوان نقاط استراتژیک کشور، دارای نقشی انکار ناپذیر در اقتصاد ملی هستند. از این رو وقوع هرگونه حادثه غیر مترقبه یا مخاطره می‌تواند به بروز وضعیت بحرانی و در نتیجه بحران منجر گردد. یکی از مراحل چرخه مدیریت بحران «پیشگیری و کاهش اثرات بحران» است که بعنوان بخشی از آن می‌توان به تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر و ارزیابی مخاطرات اشاره نمود.

جهت تهیه نقشه پهنه‌بندی خطرات، ابتدا باید کلیه سوانح محتمل در یک بندر شناسایی گردند. به این منظور سوانح روی داده در بندر انزلی طی سنوات گذشته بررسی و از نظرات کارشناسان خبره در شناسایی حوادثی که دارای احتمال وقوع هستند، ولی در بانک اطلاعاتی بندر ثبت نشده بودند، نیز بهره گرفته شد. در نتیجه کلیه سوانح محتمل در هفت دسته کلی، طبقه‌بندی شدند. سپس با وزن دهی با استفاده از معیارهای صدمه به انسانها، دارایی­ها و اموال، محیط زیست و عملکرد و اعتبار بندر، این سوانح اولویت‌بندی شدند. در مرحله بعد مناطق حادثه خیز شناسایی که شامل نه منطقه گردید. در نهایت نیز با به کارگیری روش­ دلفی2 و ویلیام فاین3 سوانح عمده در این مناطق مورد ارزیابی ریسک4 قرار گرفتند.

ارزیابی ریسک در مناطق مختلف، با استفاده از GIS منجر به تهیه هفت نقشه پهنه‌بندی خطرات، در مورد هر کدام از سوانح عمده گردید. سپس به کمک تحلیل­‌های موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی و وزن‌های به دست آمده برای هر کدام از سوانح عمده، تمامی نقشه­‌های تهیه شده تلفیق و یک نقشه کلی برای نمایش پهنه­‌بندی خطرات بندر انزلی تولید گردید. از این نقشه می­ توان در استقرار واحدهای مدیریت بحران و تجهیزات مقابله با آن و همچنین اندیشیدن تمهیداتی برای پیشگیری از بحران در بندر سود جست.

کلیدواژه‌ها: مدیریت بحران، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، ارزیابی ریسک به‌ روش ویلیام فاین، نقشه پهنه‌بندی خطرات


↑ [1] Geographic Information System
↑ [2] Delphi
↑ [3] William Fine
↑ [4] Risk Assessment
ارزیابی ریسک در مناطق مختلف، با استفاده از GIS منجر به تهیه هفت نقشه پهنه‌بندی خطرات، در مورد هر کدام از سوانح عمده گردید. از این نقشه می­ توان در استقرار واحدهای مدیریت بحران و تجهیزات مقابله با آن و همچنین اندیشیدن تمهیداتی برای پیشگیری از بحران در بندر سود جست.